گل ادین ژکو؛ آتالانتا 0 - 1 آاس رم

ادین ژکو دروازه آتالانتا را باز کرد....

گل اول آ اس رم توسط ژکو به ثمر رسید.