گل ادین ژکو ؛ میلان 0 - 1 آ اس رم

ادین ژکو در دقیقه 72 دروازه میلان را باز کرد. ......

ادین ژکو در دقیقه 72  دروازه میلان را باز کرد.

تگ ها


Edin Džeko رم سری آ فوتبال