گل استثنایی از مرکز میدان در لیگ برزیل

بازیکن تیمی در لیگ برزیل با اولین ضربه بازی از مرکز زمین دروازه حریف را باز کرد تا گلی نادر و استثنایی به نام خودش ثبت کند ......

بازیکن تیمی در لیگ برزیل با اولین ضربه بازی از مرکز زمین دروازه حریف را باز کرد تا گلی نادر و استثنایی به نام خودش ثبت کند.

تگ ها


فوتبال