گل السد به پرسپولیس توسط بغداد بونجاح/ ویدیو

بغداد بونجاح در دقیقه 95 دروازه پرسپولیس را باز کرد....

گل السد به پرسپولیس را تماشا می کنید.