گل المعز علی عبدالله؛ قطر 2 - 0 امارات

المعز علی عبدالله گل دوم قطر را به ثمر رساند....

گل دوم قطر را تماشا می کنید.