گل انفرادی یک کودک خوش تکنیک

......

فوتبال آنقدر در دنیا فراگیر و محبوب شده است که شاید دیدن چنین تکنیکی از یک کودک دیگر عجیب نباشد!

تگ ها


فوتبال