گل اول آرسنال به رن توسط امریك اوبامیانگ/ ویدیو

اوبامیانگ در دقیقه 5 دروازه رن را باز کرد....

گل اول آرسنال را تماشا می کنید.