گل اول استقلال به نساجی توسط مرتضی تبریزی/ ویدیو

گل اول استقلال در دقیقه 42 توسط مرتضی تبریزی و از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید....

گل مرتضی تبریزی را به نساجی تماشا می کنید.