گل اول العین به استقلال توسط تسوکاسا شیوتانی/ ویدیو

تسوکاسا شیوتانی درازه استقلال را باز کرد....

گل اول العین به استقلال را تماشا می کنید.