گل اول الوصل به ذوب آهن توسط کاندو/ ویدیو

کاندو در دقیقه 15 دروازه ذوب آهن را باز کرد. ......

کاندو در دقیقه 15 دروازه ذوب آهن را باز کرد.