گل اول ایتالیا به بوسنی با سوپر شوت اینسینیه/ ویدیو

اینسینیه در دقیقه ۴۹ گل اول ایتالیا را به ثمر رساند....

اینسینیه با شوتی دیدنی دروازه بوسنی را باز کرد.