گل اول اینتر به فروزینونه توسط راجا ناینگولان/ ویدیو

راجا ناینگولان گل اول اینتر را به ثم رساند....

گل اول اینتر به فروزینونه  را تماشا می کنید.