گل اول بلژیک به اسکاتلند توسط لوکاکو/ ویدیو

لوکاکو دروازه اسکاتلند را با ضربه سر دیدنی در دقیقه 45 باز کرد....

گل اول بلژیک به اسکاتلند توسط لوکاکو به ثمر رسید.