گل اول بوسنی به ایتالیا توسط ژکو/ ویدیو

ژکو دروازه ایتالیا را باز کرد....

گل اول بوسنی به ایتالیا توسط ژکو در دقیقه ۳۲ به ثمر رسید.