گل اول ترکیه به فرانسه توسط کان آیهان/ ویدیو

کان آیهان دروازه فرانسه را باز کرد....

دروازه فرانسه در دقیقه 30 باز شد.