گل اول «دن هاخ» به « اوترخت»

کریل دسرس در دقیقه 15 توانست دروازه اوترخت را باز کند. ......

کریل دسرس در دقیقه 15 توانست دروازه اوترخت را باز کند.

تگ ها


اردیویسه هلند فوتبال