گل اول رئال سوسیداد به بارسلونا توسط خوآن می/ ویدیو

خوآن می اولین گل تیمش مقابل باسلونا را به ثمر رساند....

گل خوآن می مقابل بارسلونا را تماشا می کنید.