گل اول رئال مادرید به وایادولید توسط رافائل واران/ویدئو

رافائل واران گل اول رئال مادرید را به ثمر رساند....

گل اول رئال مادرید را تماشا می کنید.