گل اول رم به سمپدوریا توسط دانیله ده روسی/ ویدیو

دانیله ده روسی گل اول رم مقابل سمپدوریا را به ثمر رساند. ......

دانیله ده روسی گل اول رم مقابل سمپدوریا را به ثمر رساند.