گل اول زنیت به اورنبرگ توسط سردار آزمون/ ویدیو

سردار آزمون گل تساوی تیمش مقابل اورنبرگ را به ثمر رساند....

گل سردار آزمون را تماشا میکنید.