گل اول زنیت روی پاس گل سردار آزمون/ ویدیو

گل اول زنیت روی پاس سردار آزمون به ثمر رسید....

گل اول زنیت به فنرباغچه توسط اوزدوئف با پاس سردار آزمون به ثمر رسید.