گل اول فولام به لیورپول توسط رایان بابل/ ویدیو

رایان بابل دروازه لیورپول را باز کرد....

گل  رایان بابل به  لیورپول را تماشا می کنید.