گل اول لیگ برتر ؛ سیاه جامگان به ذوب آهن

در دقیقه 20بازی، در حالی که حسین بادامکی 36 ساله در یک موقعیت خوب پا به توپ داخل محوطه پیش رفت زنگ خطر به صدا در آمد، بادامکی توپ را به سمت دروازه ذوب آهن پیش برد وبا یک ضربه نسبتا محکم رشید مظاهری را به واکنش انداخت ، رشید البته توپ را دفع کرد اما به سمتی که بازیکنان سیاه جامگان آماده بهره بردن از این توپ ریباندی بودند، با این حال دفاع تیم فوتبال ذوب آهن، توسط علی حمام مدافعخوب تیم ذوب آهن در سه سال اخیر، در هنگام دفع توپ، نتوانست از تیمش دفع خطر کند وتوپ را وارد دروازه خودی کرد واولین گل مسابقات لیگ برتر به شکل گل به خودی وارد دروازه تیم فوتبال ذوب آهن شد ......

در دقیقه 20بازی، در حالی که حسین بادامکی 36 ساله در یک موقعیت خوب پا به توپ داخل محوطه پیش رفت زنگ خطر به صدا در آمد، بادامکی توپ را به سمت دروازه ذوب آهن پیش برد وبا یک ضربه نسبتا محکم رشید مظاهری را به واکنش انداخت ، رشید البته توپ را دفع کرد اما   به سمتی که بازیکنان سیاه جامگان آماده بهره بردن از این توپ ریباندی بودند، با این حال دفاع تیم فوتبال ذوب آهن، توسط علی حمام مدافع خوب تیم ذوب آهن در سه سال اخیر، در هنگام دفع توپ، نتوانست از تیمش دفع خطر کند وتوپ را وارد دروازه خودی کرد واولین گل مسابقات لیگ برتر به شکل گل به خودی وارد دروازه تیم فوتبال ذوب آهن شد .


حمام به عنوان بازیکن جانشین به جای حدادی فر وارد زمین شده بود . گزارشگر بازی زننده این گل را به اشتباه نژاد مهدی عنوان کرد .

تگ ها


فوتبال