گل اول نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن توسط حکیم نصاری/ ویدیو

گل اول نفت مسجد سلیمان توسط حکیم نصاری به ثمر رسید....

دروازه ذوب آهن در دقیقه 33 باز شد.