گل اول پاری سن ژرمن به استراسبورگ توسط موتینگ/ ویدیو

ماکسیم چوپو موتینگ در دقیقه 13 گل اول پاری سن ژرمن را به ثمر رساند. ......

ماکسیم چوپو موتینگ در دقیقه 13 گل اول پاری سن ژرمن را به ثمر رساند.