گل اول پدیده به ماشین سازی توسط حسین مهربان/ ویدیو

حسین مهربان دروازه ماشین سازی را باز کرد....

گل اول پدیده در دقیقه 18 به ثمر رسید.