گل اول پرسپولیس به سایپا توسط بشار رسن/ ویدیو

گل اول پرسپولیس به سایپا توسط بشار رسن به ثمر رسید....

گل بشار رسن را تماشا می کنید.