گل اول چلسی به دیناموکیف توسط اولیویه ژیرو/ ویدیو

اولیویه ژیرو گل اول چلسی را در دقیقه 5 به ثمر رساند....

گل اولیویه ژیرو را تماشا می کنید.