گل اول چلسی به وستهام توسط ادن هازارد/ ویدیو

ادن هازارد در دقیقه 24 گل اول چلسی را به ثمر رساند. ......

ادن هازارد در دقیقه 24 گل اول چلسی را به ثمر رساند.