گل اول چلسی به کاردیف توسط سزار آزپیلیکوئتا/ ویدیو

گل اول چلسی توسط سزار آزپیلیکوئتا به ثمر رسید....

گل سزار آزپیلیکوئتا را تماشا می کنید.