گل اول یوونتوس به اسپال توسط مویس کین/ ویدیو

مویس کین در دقیقه 30 دروازه اسپال را باز کرد....

گل اول یوونتوس را تماشا می کنید.