گل ایلکای گوندوگان؛ منچسترسیتی 4 - 0 چلسی

گوندوگان گل چهارم منچسترسیتی را به ثمر رساند...

گل  ایلکای گوندوگان را به منچسترسیتی تماشا می کنید.