گل برایان کریستانته؛ کالیاری 0 - 1آاس رم

گل اول رم را تماشا می کنید. ......

گل اول رم را تماشا می کنید.