گل بوعلام خوخی؛ قطر 1- 0 امارات

بوعلام خوخی دروازه امارات را باز کرد....

گل اول قطر توسط خوخی به ثمر رسید.