گل تورام ؛ پاریسن ژرمن 2 - 1 گنگام

تورام دروازه پاریسن 1 زرمن را باز کرد. ......

تورام دروازه پاریسن 1 زرمن را باز کرد.

تگ ها


فوتبال