گل جیووانی لوچلو؛ بوردو 0 - 1 پاریسن ژرمن

جیووانی لوچلودروازه بوردو را باز کرد. ......

جیووانی لوچلو دروازه بوردو را باز کرد.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال