گل حامد اسماعیل؛ قطر 4- 0 امارات

حامد اسماعیل گل چهارم قطر را به ثمر رساند....

گل حامد اسماعیل را به امارات تماشا می کنید.