گل حسن الهایدوس؛ قطر 3 - 0 امارات

حسن الهایدوس گل سوم قطر را وارد دروازه امارات کرد....

گل سوم قطر را تماشا می کنید.