گل اول آژاکس بخ رئال مادرید توسط حکیم زیاش؛ رئال‌مادرید 0 - 1 آژاکس

زیاش دروازه رئال مادرید را باز کرد....

گل اول آژاکس توسط زیاش در دقیقه 7 به ثمر رسید.