گل خاویر پاستوره ؛ پاریسن ژرمن 3 - 1 گنگام

گل خاویر پاستوره را تماشا میکنیم. ......

گل خاویر پاستوره را تماشا می‌کنیم.

تگ ها


پاری سن ژرمن فوتبال