گل دانیله ده روسی؛ پورتو 1 - 1 آاس رم

دانیله ده روسی گل اول رم را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند....

گل اول رم توسط ده روسی به ثمر رسید.