گل ددنی کاوانی؛ پاریسن ژرمن 3 - 0 مارسی

گل دیدنی ادینسون کاوانی به مارسی در دقیقه 55 را تماشا می کنیم. ......

گل دیدنی ادینسون کاوانی به مارسی در دقیقه 55 را تماشا می کنیم.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال