گل دریس مرتنس ؛ بولونیا 0 - 2 ناپولی

دریس مرتنس دردقیقه 83 گل دوم ناپولی را به ثمررساند. ......

 دریس مرتنس دردقیقه 83 گل دوم ناپولی را به ثمررساند.

تگ ها


ناپولی سری آ فوتبال