گل دوان زاپاتا ؛ آ اس رم 0 - 1 سمپدوریا

دوان زاپاتا دروازه رم را باز کرد. ......

 دوان زاپاتا دروازه رم را باز کرد.

تگ ها


سری آ فوتبال