گل سوم آژاکس به رئال توسط دوشان تادیچ؛ رئال‌مادرید 1 - 3 آژاکس

تادیچ گل سوم آژاکس را به ثمر رساند....

گل سوم آژاکس را تماشا می کنید.