گل دوم آرسنال به رن توسط نیلس/ ویدیو

آینسلی مایتلند نیلس گل دوم آرسنال را به ثمر رساند....

گل دوم آرسنال را تماشا می کنید.