گل دوم بارسلونا به لیون توسط فیلیپ کوتینیو/ ویدیو

کوتینیو گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند....

گل کوتینیو را به لیون را تماشا می کنید.