گل دوم تاتنهام به هادرسفیلد توسط لوکاس مورا/ ویدیو

لوکاس مورا گل دوم تاتنهام را به ثمر رساند....

گل لوکاس مورا را تماشا می کنید.