گل دوم دی ماریا ؛ سوشو 1 - 3 پاریسن زرمن

دی ماریا گل سوم پاریسیها را به ثمر رساند. ......

دی ماریا گل سوم پاریسی‌ها را به ثمر رساند.

تگ ها


پاری سن ژرمن فوتبال