گل دوم روملو لوکاکو؛ پاری سن ژرمن 1 - 2 منچستریونایتد

گل دوم منچستریونایتد توسط لکاکو به ثمر رسید....

گل دوم روملو لوکاکو را به پاری سن ژرمن تماشا می کنید.